ข้อมูล สคบ.

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนาเอชเอชพี 6 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ชำระแล้ว 327,581,500 บาท กรรมการผู้จัดการนางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ ปีติ สุขุมวิท 101 ที่ตั้งโครงการ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6936, 12611และ 209949 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 1-0-97 ไร่ ที่ดินมีภาระผูกพันจำนองกับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 19 ชั้น เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 168 ห้องชุด ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย เริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า