ข้อมูล สคบ.

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท ชำระแล้ว 209,677,000 บาท กรรมการผู้จัดการ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ ปีติ สุขุมวิท 101 ที่ตั้งโครงการถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6936, 12611และ 209949 ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 1-0-97 ไร่ที่ดินมีภาระผูกพันจำนองกับ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 19 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น เป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 168 ห้องชุดและอาคารสโมสร 2 ชั้น ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วรายละเอียดอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา ภาพทุกภาพเป็นภาพจำลอง และบรรยากาศจำลองตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นรายละเอียดดังนี้

โปรโมชั่นทั้งหมดข้างต้นนี้ เฉพาะยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย และสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการและจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#88